Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden LifeSense Group B.V.

1.Definities

1.1.         Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
LifeSense Group: LifeSense Group B.V., gevestigd te High Tech Campus 12, 5656AE in Eindhoven, KvK geregistreerd onder nummer 63685566, en alle daaraan gelieerde ondernemingen en rechtspersonen.
Offerte: een vrijblijvend aanbod van LifeSense Group tot het uitvoeren van een Opdracht.
Opdracht:  
Opdrachtgever: iedere partij die met LifeSense Group een Overeenkomst aangaat, dan wel om een Offerte vraagt, dan wel door LifeSense Group een Offerte wordt toegezonden, danwel een Opdracht verleent, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen LifeSense Group en een Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht.

 

1.2.         De definitie van woorden in enkelvoud omvat mede de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzingen naar personen omvatten mede rechtspersonen.

 1. Toepasselijkheid

2.1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen LifeSense Group en Opdrachtgever.

2.2.         Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3.         In geval van strijd tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden en andere algemene voorwaarden die door of namens LifeSense Group van toepassing zijn verklaard prevaleren de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.4.         De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.         Opdrachtgever wordt geacht deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere Overeenkomsten.

2.6.         LifeSense Group is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard indien hij niet binnen 14 dagen na kennisgeving van de wijzigingen door LifeSense Group, schriftelijk protest daartegen heeft aangetekend.

 1. Offertes

3.1.         Alle Offertes van LifeSense Group zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud, uitvoering, levertijd etc. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft LifeSense Group het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2.         Offertes van LifeSense Group hebben een beperkte geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.3.         Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever (bij de aanvraag) verstrekte gegevens, tekeningen, etc, voor de juistheid waarvan Opdrachtgever in staat en waarvan LifeSense Group mag uitgaan.

3.4.         De inhoud van alle bij een Offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De betreffende gegevens zijn voor LifeSense Group slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door LifeSense Group is bevestigd.

 1. Totstandkoming van Overeenkomsten

4.1.         Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand indien en voor zover (I) LifeSense Group schriftelijk de Opdracht aan Opdrachtgever heeft bevestigd, (II) Opdrachtgever een door  LifeSense Group verstrekte Offerte voor akkoord heeft ondertekend, (III) LifeSense Group een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Opdracht of (IV) LifeSense Group een op een Opdracht betrekking hebbende factuur aan Opdrachtgever zendt. In geval van een opdrachtbevestiging door LifeSense Group is de inhoud van de opdrachtbevestiging bindend voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen vijf dagen na de verzenddatum van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan heeft betwist.

4.2.         Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit een Overeenkomst.

 1. Prijzen

5.1.         Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief verzend,- transport- en portokosten etc., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2.         Indien de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt gewijzigd of de uitvoering van de Overeenkomst door (het uitblijven van gegevens of instructies of andere) bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd of gecompliceerd, dan is LifeSense Group gerechtigd de daaraan voor haar verbonden extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3.         De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst geldende inkoopprijzen, verzend- en portokosten, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies etc. Indien tussen het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan één of meerdere kostprijsbestanddelen – door welke oorzaak dan ook – worden verhoogd, heeft LifeSense Group het recht een zodanige verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.4.         In overige gevallen is LifeSense Group te allen tijde gerechtigd tot het moment waarop de Overeenkomst volledig is uitgevoerd, prijzen te wijzigen, met dien verstande dat in het geval van verhoging van overeengekomen prijzen met meer dan 10% binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, binnen vijf werkdagen na de datum, waarop LifeSense Group Opdrachtgever van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

 1. Levertijd

6.1.         Behoudens in het geval schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de in de Overeenkomst vermelde levertijden en -termijnen bij benadering en binden LifeSense Group niet.

6.2.         Het enkele verstrijken van de in de Overeenkomst vermelde levertijd en/of termijn levert geen verzuim van LifeSense Group op. Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LifeSense Group geeft overschrijding van de levertijd en/of -termijn Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de nakoming door LifeSense Group, tot het niet nakomen of opschorten door hem van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, of de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

6.3.         Indien tussen LifeSense Group en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de in de Overeenkomst vermelde levertijd of -termijn bindend is, geldt het volgende. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, indien hij zekerheid dient te stellen, dan wel indien de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze afhankelijk is van informatie of andere medewerking van Opdrachtgever of derden, wordt een overeengekomen levertijd opgeschort tot en gaat een overeengekomen leveringstermijn niet eerder in dan nadat, deze betaling geheel is ontvangen, de zekerheid is gesteld en/of Opdrachtgever of derde de nodige informatie heeft verschaft of op andere wijze zijn medewerking heeft verleend.

 1. Uitvoering

7.1.         LifeSense Group is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2.         Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen drie werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en uiterlijk binnen drie weken nadat LifeSense Group de Opdracht heeft uitgevoerd, LifeSense Group hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. Opdrachtgever dient aan LifeSense Group schriftelijk aan te geven waaruit het gebrek bestaat en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

7.3.         Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij LifeSense Group niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 1. Betaling

8.1.         De betaling van de facturen van LifeSense Group dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

8.2.         LifeSense Group is gerechtigd om de overeengekomen prijs te factureren, voordat de uitvoering van de Overeenkomst is voltooid. LifeSense Group is tevens gerechtigd tot deelfacturering.

8.3.         Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien LifeSense Group niet binnen vijf dagen na de factuurdatum een schriftelijk protest van Opdrachtgever heeft ontvangen. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

8.4.         Facturen dienen binnen de overeengekomen termijn, doch in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

8.5.         Producten worden niet eerder geleverd voordat het volledige factuurbedrag is voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.6.         Betaling van een factuur kan uitsluitend geschieden middels een bankoverschrijving, iDeal, MasterCard, VISA, Maestro, VPAY, Bancontact/Mister Cash tenzij anders wordt overeengekomen.

8.7.         Facturen worden verstrekt via e-mail, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.8.         Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de rekening van LifeSense Group. Ontvangen betalingen strekken tot voldoening van de oudste vorderingen met dien verstande dat betaling in de eerste plaats strekt tot voldoening van gemaakte kosten, in de tweede plaats tot voldoening van de rente en tot slot tot voldoening van de hoofdsom, ongeacht of Opdrachtgever bij zijn betaling anderszins vermeldt.

8.9.         Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

8.10.       In geval van niet, niet volledige of niet tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag door Opdrachtgever aan LifeSense Group, is Opdrachtgever over alle bedragen die hij op grond van een Overeenkomst aan LifeSense Group verschuldigd is, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand in dit verband als een maand wordt aangemerkt, onverminderd overige rechten (zoals het recht op schadevergoeding) van LifeSense Group op grond van de Overeenkomst of de wet.

8.11.       Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.12.       Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van LifeSense Group beslissend.

 1. Zekerheidstelling

9.1.         Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (betaling) van de Algemene Voorwaarden is LifeSense Group te allen tijde gerechtigd, alvorens leveringen te verrichten, haar werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor het nakomen van zijn (betalings)verplichtingen.

9.2.         In het geval Opdrachtgever de door LifeSense Group verlangde zekerheid niet of – naar het oordeel van LifeSense Group – niet genoegzaam stelt, heeft LifeSense Group het recht, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van LifeSense Group betaling te verlangen voor het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht, alsmede onverminderd het recht van LifeSense Group de vergoeding van de schade, daaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, de door LifeSense Group gederfde winst die zij dientengevolge lijdt, te vorderen.

 1. Intellectuele Eigendom

10.1.       Alle door LifeSense Group (aan)geleverde c.q. getoonde ideeën, materiaal, concepten, teksten en informatie in welke vorm dan ook zijn en blijven eigendom van LifeSense Group en kunnen nooit zonder schriftelijke toestemming van LifeSense Group worden gebruikt, hergebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd – tijdens de duur van de Opdracht of daarna – tot enig verder of ander gebruik van het door LifeSense Group in het kader van een Overeenkomst vervaardigde.

 1. Overmacht

11.1.       In geval LifeSense Group door overmacht wordt verhinderd de Opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding is gehouden.

11.2.       Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend het tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en andere ingeschakelde derden, een tekort aan materialen of arbeidskrachten, brand, staking, machinebreuk en computerstoringen, hetzij bij LifeSense Group, hetzij bij de door haar ingeschakelde derden, oorlog, blokkade, oproer, natuurramp, van overheidswege opgelegde beperkingen of andere omstandigheden buiten de macht van LifeSense Group gelegen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1.       Voor zover – mede met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde – LifeSense Group aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat is gemoeid met de Overeenkomst.

12.2.       LifeSense Group is niet aansprakelijk voor:

 1. schade die het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige op haar berustende verbintenis (overmacht);
 2. schade die het gevolg is van gedragingen van haar ondergeschikten behoudens voor zover het de bedrijfsleiding betreft en er daarbij sprake is van grove schuld of opzet;
 3. schade die het gevolg is van gedragingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulppersonen waaronder begrepen schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van deze derden en/of hulppersonen;
 4. schade die – door LifeSense Group of door derden – door of tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt toegebracht aan zaken van Opdrachtgever welke zich bevinden op of in de nabijheid van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd, tenzij en voor zover LifeSense Group daarvoor verzekerd is.
 5. schade ontstaan door overschrijding van de overeengekomen levertijd of -termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de levertijd of -termijn bindend is en niet is opgeschort op grond van artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden;
 6. schade die is ontstaan als het gevolg van niet naleving door Opdrachtgever van de door LifeSense Group of derden in het kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen;
 7. schade die voortvloeit uit de inhoud van de door LifeSense Group in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen in welke vorm dan ook, waarvan de inhoud door Opdrachtgever is aangeleverd of geaccordeerd
 8. schade die voortvloeit uit de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van een werkwijze, welke aan LifeSense Group door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

12.3.       Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, is LifeSense Group nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van Opdrachtgever.

12.4.       Opdrachtgever vrijwaart LifeSense Group voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens LifeSense Group ter zake van de uitvoering van enige tussen LifeSense Group en Opdrachtgever aangegane Overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van LifeSense Group.

12.5.       LifeSense Group is geen medische organisatie. De Diensten zijn bedoeld voor het verbeteren van het levensgenot door middel van een gezonde levensstijl of beschermende slip. Door LifeSense Group ontwikkelde producten, informatie en adviezen kunnen niet worden aangezien voor medisch advies of diagnose, noch als vervanging daarvan of vervanging van professioneel medisch advies of een behandeling door een geregistreerd arts of andere specialist. LifeSense Group kan tevens niet garanderen dat het gewenste doelstellingen bereikt worden door middel van het gebruik van de Diensten. Gebruik van de Diensten geschiedt geheel op eigen risico.

 

 1. Opschorting en ontbinding

13.1.       In de navolgende gevallen heeft LifeSense Group het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – door middel van een schriftelijke mededeling op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding, en zonder dat LifeSense Group gehouden is enige betaling (waaronder schadevergoeding) aan Opdrachtgever te verrichten:

 1. indien één of meerdere bepaling(en) van de Overeenkomst door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd;
 2. indien Opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 3. indien Opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend;
 4. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
 5. indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en – in geval van conservatoir beslag – dit beslag niet binnen 14 dagen na het leggen daarvan wordt opgeheven.

13.2.       De vorderingen die LifeSense Group ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond geheel opeisbaar.

 1. Verplichtingen van Opdrachtgever

14.1.       Opdrachtgever is gehouden zich ter zake van zijn aansprakelijkheid in de meest ruime zin voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

14.2.       Opdrachtgever, die deelneemt aan door LifeSense Group georganiseerde activiteiten, wordt geacht alle geldende regels en voorschriften, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de plaatselijke brandweervoorschriften, strikt na te leven. Opdrachtgever dient zich te laten informeren over de geldende regels en voorschriften. LifeSense Group garandeert niet dat de door haar verstrekte informatie hieromtrent juist en volledig is.

 1. Geldigheid

15.1.       Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van enige bevoegde instantie voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de als ongeldig of onuitvoerbaar aangemerkte bepaling zoveel mogelijk benadert, teneinde de betreffende bepaling te vervangen.

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1.       Op deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2.       Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Bosch, onverminderd het recht van LifeSense Group een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever gevestigd is.